Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Jump Tech-pack Co., Ltd.” gözleg we gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän giňişleýin akylly gapak öndürmek.Önümçilik merkezinde alýumin plastinka ussahanasy, çaphana we gapak öndürýän ussahanalar bar.Mundan başga-da, gaplamak üçin uly tejribesi bolan ýokary höwesli we jogapkär hünärmenler toparyny ýygnadyk. Her bir müşderini özboluşly, ýöriteleşdirilen gaplama çözgüdi bilen üpjün etmegi bagyş etdik. Önümlerimiz soňky iki onýyllykda Hytaýda we dünýäde giňden ulanyldy.Önümleriň dizaýnyndan başlap, gaýtadan işleýän zawodlaryň we sarp edijileriň ulanylyşyna çenli önümleriň jikme-jiklikleri doly göz öňünde tutulýar we gözegçilikde saklanýar.

hakda

Kenarýaka syýahatçylyk welaýatynda ýerleşýän “Shandong Jump Tech-pack Co. Ltd.”, Täze asewraziýa Kontinental köprüsiniň gündogar başlygy hökmünde ŞanDong, Hytaýda iň uly halkara porty - ÇingDao porty bolup, halkara işewürligi üçin ajaýyp tebigy şertleri döretdi. gaty amatly traffik bar.

Önümlerimizde dürli ýokary hilli alýumin gapaklar, plastmassa gapaklar, alýumin-plastmassa gapaklar, dürli gapak gapaklary, ýörite şekilli gapak, täç gapagy we alýumin çap plitalary we ş.m. bar, müşderileriň islegi boýunça islendik çap we gazetleri üpjün edip biler.Şeýle hem, Hytaýda 100-den gowrak zawod bilen işewür gatnaşyklarymyzy ýola goýduk, “Swing Top Cap”, “T top dyky”, “Red wine” dykyz saklaýjy we PVC gysyş kapsulasy üçin iň gowy bahany berip bileris.Etjek bolýan zadymyz, çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlamak üçin müşderilerimiz üçin “Bir gezeklik” söwda etmekdir.

hakda (2)
+

Döredildi

hakda (1)
+

Hyzmatdaş zawodlar

hakda (3)
w

Önümçilik kuwwaty

Näme üçin bizi saýlamaly?

Içerki we daşarky bazarlar üçin girdeji üpjün etmekde 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, indi gapak gaplamak pudagynda öňdebaryjy kärhana bolup ýetişdik.Häzirki wagta çenli Europeewropa, ABŞ, Günorta Amerika, Günorta Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa, Russiýa, Merkezi Aziýa we Eastakyn Gündogar bazary ýaly dünýäniň 48 ýurdundan müşderilerimiz bar.Önümleri dünýäniň çar künjegine eksport edýäris, şeýle hem Mýanmada, Filippinlerde, Wýetnamda, Taýlandda, Özbegistanda müşderilere has gowy satuwdan we satuwdan soňky hyzmatlary hödürläp biljek şahamçalary bar. Görnüşlerini yzygiderli ýokarlandyrmak üçin hünärmen gözleg we ösüş toparymyz bar. Başga maksatlar üçin gapaklar. Müşderä has giňişleýin hyzmat bermek hemişe biziň maksadymyz bolany üçin özümizi kämilleşdirmäge çalyşýarys!

görkezmek (1)
görkezmek (2)
görkez (4)

Caphli gapaklar iýmit derejesine we FDA laýykdyr we ISO & SGS standartyna berk eýeriň.hiliniň kärhananyň janydygyna ynanýarys.
“Shandong Jump tech-pack Co., Ltd.” global gaplaýyş önümleri we hyzmat ulgamlary bilen üpjün edýän hünärmen bir kompaniýa bolup ýetişdi.

Biziň artykmaçlyklarymyz

Ilki bilen hil, bir stansiýa hyzmaty, islegiňizi kanagatlandyrmak, çözgütleri hödürlemek we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy gazanmak biziň ýörelgesimizdir.

20 ýyllyk hünär tejribesi. Öndürýän önümlerimiz üç "durnuklylyk" talaplaryna laýyk gelýär: durnukly hil, durnukly baha we durnukly üpjünçilik zynjyry.

Göwrümi ýylda 800 million sany, OEM / ODM-ni kabul ediň.

Ösen enjamlar, innowasiýa tehnologiýasy, zawodyň bahasy.

“Shandong Jump tech-pack Co., Ltd.” hemişe tehnologiýany täzeleýär we innowasiýa iň täze halkara derejesine eýerýär, hünärmen dizaýn topary şahsy hyzmat edip biler.

Şahsyýet hyzmatyny beriň, ýöriteleşdirilen dizaýny, ululygy, reňkleri we ş.m. kabul ediň

Import we eksport boýunça köp ýyllyk tejribe bilen gümrük taýdan resmileşdirmek çalt, gymmaty we hyzmatda ýokary hilli.

Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrýan önümleri, hyzmatlary tygşytlamak üçin “ygtybarly” üpjün etmegi maksat edinýäris.

7 günüň içinde täze dizaýn.

Has ýokary geçiş derejesi, has tygşytly.Önümçilik üçin iň ösen tehnologiýany ulanmak, hilini üpjün etmek, çykdajylary ep-esli azaltmak.

Adamlaryň ýaşyl, ekologiýa taýdan arassa we sagdyn durmuşy hemişe ösüş strategiýamyzyň ugry bolupdy.