Sorag-jogap

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz öndüriji.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 50,000-den 100,000 sany.

Mugt nusga alyp bilerismi?

Hawa, şuňa meňzeş nusga mugt.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.

Customöriteleşdirilen önümleri kabul edýärsiňizmi?

Hawa, ýöriteleşdirilen logo çap etmegi, reňkleri, täze galyplary, ýörite ululygy we ş.m. kabul edýäris. OEM / ODM kabul edýär.

Näme üçin kompaniýaňyzy beýlekilerden saýlamaly?

Zawod, ajaýyp baha, 20 ýyl ýokary hilli, bir duralga hyzmaty, wagtynda eltip, islän netijäňize we öndürijiligiňize ýetip biler.

Sargyt üçin arzanladyş alyp bilerismi?

Islegimizi çözüp, müşderä şol bir hil boýunça iň gowy bahany bermäge synanyşmak üçin ýyllyk sargyt çaklamasyny öňe sürmegi maslahat berýäris.Ses elmydama çykdajy üçin iň oňat usuldyr.