Habarlar

 • Customörite piwo çüýşesi gapagy bilen markaňyzy ösdüriň

  Içgi önümleriňize üýtgeşik täsir etmek isleýärsiňizmi?Beörite piwo çüýşesiniň gapagy, markaňyzy ösdürmegiň we müşderileriňiz üçin ýatdan çykmajak tejribe döretmegiň ajaýyp usulydyr.Lomaý köp ölçegli alýumin plastmassa nurbat gapaklary bilen, piwo çüýşeleriňizi aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz we durup bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Reňkli logo ýüplükli alýumin ROPP gapaklary bilen ruhuňyzy güýçlendiriň

  Önümiňizi tekjede tapawutlandyrmagyň ýoluny gözleýän ruh öndüriji bolsaňyz, ROPP gapaklaryndan başga bir zat gözlemäň.ROPP “Roll On Pilfer Proof” diýmekdir we ruhlar pudagynda köplenç ulanylýan çüýşe gapakdyr.Bu gapaklar diňe önümleriňiz üçin ygtybarly möhür bilen üpjün etmän, eýsem ...
  Koprak oka
 • 30 × 60 Saranex Sarantin hatarly ogurlyga garşy çakyr alýumin zynjyr gapaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

  Şerap gaplaýyş dünýäsinde, çakyryň hilini saklamak amatlylygy we ukyby sebäpli nurbat gapaklaryny ulanmak has meşhur bolýar.Käbir ünsi özüne çekýän hozuň bir görnüşi, 30x60mm Saranex Sarantin hatarly alkogol çydamly alýumin hozydyr.Bu täzelik ...
  Koprak oka
 • Çakyr nurbat gapaklarynyň köpdürlüligi we 25x43mm ýörite alýumin gapaklary

  Çüýşeleri möhürlemek barada aýdylanda, esasanam arak, viski, brendi, jyn, rum we spirtli alkogolly içgileri öz içine alýan çüýşäniň ygtybarly çüýşesi bolmagy gaty möhümdir.Ine, şerap nurbat gapaklary we 25x43mm adaty alýumin gapaklary oýnaýar.Qualityokary hilli alýuminiýden ýasalan bu bot ...
  Koprak oka
 • Plastiki çüýşe gaplarynyň klassifikasiýasy

  Plastiki çüýşe gapaklaryny gaplar bilen ýygnamak usuly boýunça diňe aşakdaky üç kategoriýa bölmek bolar : 1. Buraw gapagy Adyndan görnüşi ýaly, nurbat gapagy gapak bilen konteýneriň arasynda aýlanmak arkaly baglanyşygy we hyzmatdaşlygy aňladýar. öz sapak ...
  Koprak oka
 • Mineral suw çüýşe gaplaryny ulanmak

  1.Huni hökmünde ulanylýar.Çüýşäni ortadan aýryň, ýokarky bölegi bolsa çukur.Çüýşäniň agzy gaty uly bolsa, ony ot bilen bişirip, biraz gysyp bilersiňiz.2. Gury maddalary kabul etmek üçin çemçe ýasamak üçin çüýşäniň konkaw we konweks düýbüni ulanyň.Egerde siz...
  Koprak oka
 • Şampan gapagy: Jadylaýjy owadanlyk

  Serhoş ediji altyn elikir, şampan köplenç dabaralar we kaşaň wakalar bilen baglanyşyklydyr.Şampan çüýşesiniň ýokarsynda “şampan gapagy” diýlip atlandyrylýan näzik we birmeňzeş gatlak bar.Bu inçejik gatlak, çäksiz şatlygy we çökündileri göterýär ...
  Koprak oka
 • 31.5X24mm zeýtun ýagynyň gapagy

  Gadymy we sagdyn aşpez ştapel zeýtun ýagy, 31.5x24mm çüýşe gapagynyň artykmaçlyklary bilen ösdürilip, aşhana we nahar saçagy üçin aýrylmaz aksessuar bolýar.Ine, bu zeýtun ýagynyň gapagynyň birnäçe artykmaçlygy: Ilki bilen, 31.5x24mm zeýtun ýagynyň gapagy ...
  Koprak oka
 • Dürli çakyr gapaklary, çakyryň hiline nähili täsir edýär?

  Bir çakyr gapagy, çakyryň möhürlenmegine, kislorodyň geçirijiligine we saklanmagyna täsir edýän dürli gazly materiallar we dizaýnlar, çakyryň hiline ep-esli täsir edýär.Ilki bilen, gazanyň möhürlenmegi, şerabyň täsirine ýa-da ýokdugyna gönüden-göni baglydyr ...
  Koprak oka
 • Täç şapkalarynyň alýumin nurbat gapaklaryndan artykmaçlygy bar

  Täç gapaklary we alýuminiý nurbat gapaklary, dürli goşundylarda öz artykmaçlyklary bolan çüýşe gapaklarynyň iki umumy görnüşi.Ine, täç gapaklarynyň alýumin zynjyr gapaklaryndan has ýokary hasaplanýan birnäçe tarapy: Birinjiden, täç gapaklary adatça aýna çüýşeleri möhürlemek üçin ulanylýar, üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • 30 * 60mm alýumin gapaklarynyň artykmaçlyklary

  Gaplaýyş pudagynda önümleri gorap saklamak we sarp edijileri özüne çekmek üçin dogry gaplama materialyny saýlamak möhümdir.Soňky ýyllarda 30 * 60mm alýumin gapagy täsirli we ygtybarly gaplama görnüşi hökmünde ýüze çykyp, kärhanalaryň we öndürijileriň arasynda meşhurlyk gazandy.Bu görnüş ...
  Koprak oka
 • Alýumin nurbat gapaklarynyň dyky saklaýjylardan artykmaçlyklary

  Alýumin zynjyr gapaklary, çakyryň ýapylmagy şertinde adaty dyky saklaýjylardan birnäçe möhüm artykmaçlygy görkezýär.Bu artykmaçlyklar diňe bir gorap saklamak işini öz içine alman, eýsem daşky gurşawa dostlugy, açylyş aňsatlygyny, gaýtadan işlemegi we önümçilik proseslerini hem öz içine alýar.Ilki bilen, ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6