Plastiki çüýşe gaplarynyň klassifikasiýasy

Plastiki çüýşe gapaklaryny gaplar bilen ýygnamak usuly boýunça aşakdaky üç kategoriýa bölmek bolar :
1. Buraw gapagy
Adyndan görnüşi ýaly, nurbat gapagy, öz sapak gurluşy arkaly aýlanmak arkaly gapak bilen gapyň arasyndaky baglanyşygy we hyzmatdaşlygy aňladýar.
Threadüp gurluşynyň artykmaçlyklary sebäpli, nurbat gapagy, berkitmek wagtynda sapaklaryň arasyndaky gatnaşygy arkaly has uly eksenel güýç döredip biler, bu bolsa öz-özüni gulplamak funksiýasyny amala aşyrmak üçin örän amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, ýokary takyklygy bolan käbir gapaklary ýerleşdirmeli we sapakly gurluşly nurbat gapaklary hem ulanylar.
Aýratynlyklary: gapagy aýlap, gapagy gysyň ýa-da gowşadyň.
2. Çukur gapagy
Dyrnak ýaly gurluşyň üsti bilen konteýnerde özüni düzýän gapaga, adatça, gapak diýilýär.
Çelek örtügi, plastmassanyň ýokary berkligine esaslanýar, esasanam pp / pe, berk berkligi bolan material, dyrnak gurluşynyň artykmaçlyklaryny doly oýnap bilýär.Gurnama wagtynda, belli bir basyşa sezewar bolanda gapagyň dyrnagy gysga deformasiýa bolup biler we çüýşäniň agzynyň üstünden çişirilen gurluşy uzadyp biler.Soňra materialyň elastik täsiri astynda, dyrnak çalt öňki ýagdaýyna gelýär we gapagyň agzyny gujaklaýar, gapagy konteýnerde berkitmek üçin.Bu netijeli birikdiriş tertibi, senagatlaşmagyň köpçülikleýin önümçiliginde aýratyn makullandy.
Aýratynlyklary: gapak basyp, gapyň agzyna berkidilýär.
3. Kebşirlenen gapak
Çüýşäniň agzy kebşirlenen gapak diýlip atlandyrylýan kebşirleýiş gapyrgalarynyň gurluşy we ş.m. arkaly gyzgyn eremek arkaly çeýe gaplamalara göni kebşirlenýän örtükdir.Aslynda, bu nurbat gapagyndan we gysgyçdan ýasalan gap.Diňe konteýneriň suwuk rozetkasyny bölýär we gapakda ýygnaýar.Kebşirlenen örtük, gündelik himiýa, lukmançylyk we azyk senagatlarynda giňden ulanylýan plastmassa çeýe gaplamadan soň täze örtükdir.
Aýratynlyklary: Kebşirlenen gapagyň çüýşe agzy çeýe gaplamada gyzgyn eremek bilen kebşirlenýär.
Aboveokardakylar, plastik çüýşe gapaklarynyň klassifikasiýasy barada.Gyzyklanýan dostlar bu hakda öwrenip bilerler.Baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.


Iş wagty: 22-2023-nji dekabry